Taxa de depuración de augas residuais

Ordenanza reguladora da taxa de depuración de augas residuais.

Tarifas:

  • Conexión rede de saneamento: 630,00 euros

a) Uso doméstico: 0’20 euros/m3

b) Uso industrial: 0’45 euros/m3

c) Abonados de saneamento que non o sexan de abastecemento e que estean conectados ó EDAR, colector ou calquera tubaxe de sumidoiros, aplicaranse mensualmente as seguintes cantidades fixas.

  • Uso doméstico: 3 euros/mes
  • Uso industrial: 8 euros/mes

 

Attachments