Aviso legal y política de privacidad

Dominio

O Concello de Beade é o titular do seguinte dominio: beade.es

Proteción de datos

O Concello de Beade adoptou os niveis de seguridade de protección dos datos persoais legalmente requiridos, e instalou os medios e medidas técnicas o seu alcance para evitar a pérda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados. Malia iso, o usuario ten que ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet no son inexpugnables.

O Concello de Beade, garantiza a confidencialidade dos datos de carácter persoal facilitados polos usuarios e seu tratamento automatizado de acordo á lexislación vixente sobre protección de datos de carácter persoal (Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 994/1999, de 11 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de medidas de seguridade dos arquivos automatizados que conteñan datos de carácter persoal, así como toda a normativa aplicable nesta materia.

O interesado poderá exercer seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ó Concello de Beade.

En ningún caso o Concello de Beade utilizará os datos persoais para outro fin que no sexa establecer contacto co usuario, cando o motivo así o requira.

Dereitos e responsabilidades

O Concello de Beade é titular dos dereitos de propiedade intelectual do deseño e códigos que se recollen nos dominios de Internet mencionados arriba, agás que se faga referencia expresa en senso contrario.

O usuario recoñece e acepta que o uso dos contidos e servizos ofrecidos polo Concello de Beade na súa web realízase baixo o seu único e exclusivo risco e responsabilidade.